ចក្ខុវិស័យ និង បេសកកម្ម

ចក្ខុវិស័យ​ (Vision)

ផ្ដល់សេវារហ័សទាន់ចិត្ត។

បេសកកម្ម (Mission)

គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ អនាគត ភីអិលស៊ី ខិតខំរក្សានូវនិរន្តរ៍ភាពរបស់ខ្លួនអោយបានយូរអង្វែង និងឈានទៅមុខជាបន្តបន្ទាប់ក្នុងការអភិវឌ្ឍមីក្រូ និង​ម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ច ហើយជំរុញអោយមាននិរន្ដរ៍ភាពអាជីវកម្មខ្នាតតូច និងមធ្យមនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតាមរយៈការផ្ដល់ប្រាក់កម្ចីដែលមានលក្ខណៈងាយស្រួល។