ទស្សនវិស័យ និង បេសកកម្ម

ទស្សនវិស័យ​ (Vision)

ជាគ្រឹះស្ថានហិរញវត្ថុ​ឈានមុខគេនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលចូលរួមចំណែកដល់ការបង្កើនកម្រិតជីវភាពរស់នៅដល់សហគម៏ដែលយើងខ្ញុំផ្ដល់សេវាកម្មប្រកបដោយក្រមសីលធម៏​ និងវិជ្ជាជីវះ។

បេសកកម្ម (Mission)

ដើម្បីគាំទ្រ និងផ្គត់ផ្គង់ដល់តម្រូវការសេវាហិរញ្ញវត្ថុដែលមានលក្ខណៈយុត្តិធម៏សមហេតុផល និងមាននិរន្តភាពដល់សហគ្រាសធុនតូច

និងមធ្យម។