ឥណទានប្រើប្រាស់ផ្ទាល់ខ្លួន

ផ្តល់ជូនឥណទានសម្រាប់ទិញយានយន្ត និងសម្ភារៈ ដើម្បីបំពេញតម្រូវការរបស់អតិថិជន

loan-for-person-use

 • អត្រាការប្រាក់សមរម្យ
 • តម្រូវអោយមានទ្រព្យ ឬគ្មានទ្រព្យធានា
 • ដំណើរការបំពេញបែបបទងាយស្រួល និងឆាប់រហ័ស
 • រយៈពេលកម្ចីចាប់ពី ១ឆ្នាំ ទៅ៥ឆ្នាំ
ដើម្បីអាចទទួលកម្ចីឥណទានពីគ្រឹះស្ថានបាន អតិថិជនត្រូវបំពេញលក្ខខណ្ឌដូចខាងក្រោម៖
 • មានទីលំនៅច្បាស់លាស់
 • មានប្រភពចំណូល និងមានគម្រោងជំនួញច្បាស់លាស់់ ដែលអាចធានាដល់ការសងប្រាក់ដល់គ្រឹះស្ថានវិញ
 • យល់ព្រមតាមរាល់ប្រការ និងនីតិវិធីឥណទានរបស់ គ្រឹះស្ថាន អនាគត ភីអិលស៊ី
 • គោរពកាតព្វកិច្ចខ្លួន និងលក្ខខណ្ឌទាំងឡាយដែលបានចែងក្នុងកិច្ចសន្យា
 • មានការឯកភាពគ្នានៅក្នុងក្រុមគ្រួសារ
ការសងត្រឡប់មកវិញនៃឥណទាន ត្រូវមានការឯកភាពរវាងអតិថិជន និងគ្រឹះស្ថាន ដោយផ្អែកលើលំហូរសាច់ប្រាក់របស់អ្នកខ្ចី និងត្រូវអនុវត្តតាមតារាងកាលវិភាគសងប្រាក់ដែលបានចែងក្នុងកិច្ចសន្យាខ្ចីប្រាក់ ។ ការសងប្រាក់ត្រូវអនុវត្តតាមរបៀបសង ដូចខាងក្រោម៖
 • សងការប្រាក់ និងរំលស់ប្រាក់ដើមរៀងរាល់សប្តាហ៍/ខែ (Decline Base)
 • សងការប្រាក់ និងប្រាក់ដើមថេររៀងរាល់ខែ (Annuity Base)